นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

 • ประกาศนียบัตร Fellowship หลักสูตรแพทย์ชะลอวัย สถาบันฝึกอบรมแพทย์ชะลอวัยประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 19 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • Directors Certification Program, รุ่นที่ 110/2008, Thai Institute of Directors Association

 • Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที่ 14/2012, Thai Institute of Directors Association

 • ประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา

 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 6/2018 วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์