รางวัลและการรับรอง

รางวัลและการรับรอง
 • 2014-2016
  ห้องปฏิบัติการมีผลประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ระดับดีเยื่อมอย่างต่อเนื่อง สาขาธนาคารเลือด

  ได้รับเกียรติบัตร ห้องปฏิบัติการมีผลประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ระดับดีเยื่อมอย่างต่อเนื่อง สาขาธนาคารเลือด จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • 2015-2019
  รางวัลการใช้สินไหมอัตโนมัติดีเด่น E-Claim Awards จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  2015-2019 ได้รับรางวัลการใช้สินไหมอัตโนมัติดีเด่น  E-Claim Awards  จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

 • 2016
  ห้องปฏิบัติการมีผลประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ระดับดีเยื่อมอย่างต่อเนื่อง สาขาธนาคารเลือด และ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

  2016 ด้รับเกียรติบัตร ห้องปฏิบัติการมีผลประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ระดับดีเยื่อมอย่างต่อเนื่อง สาขาธนาคารเลือด และ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • 2016-2018
  ห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจคนงานไปต่างประเทศ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

  2016-2018 ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจคนงานไปต่างประเทศ ตามมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 • 2016-2019
  การรับรองระบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

  2016-2019 ได้รับการรับรองการรับรองระบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 • 2017
  ห้องตรวจปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

  2017 ได้รับเกียรติบัตร ห้องตรวจปฏิบัติการเป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • 2019-2021
  คุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit)

  2019-2021  ได้รับการรับรอง คุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) จาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • 2019-2022
  ผ่านการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่4

  2019-2022 ผ่านการรับรองคุณภาพ ได้รับประกาศนียบัตร ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่4

 • 2019  
  โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลที่มี “ราคายา” เป็นธรรม ตามมาตรฐานกรมการค้าภายใน

  2019  ได้รับเกียรติบัตร โรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลที่มี “ราคายา” เป็นธรรม ตามมาตรฐานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

 • 2020-2022
  การรับรองความสามารถตามมาตรฐาน  และข้อกำหนดและเงื่อนไข  ISO 15190 : 2003  ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

  2020-2022 ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน  และข้อกำหนดและเงื่อนไข  ISO 15190 : 2003  การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 • 2020-2022
  การรับรองความสามารถตามมาตรฐาน  และข้อกำหนดและเงื่อนไข ISO 15189 : 2012 ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

  2020-2022 ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน  และข้อกำหนดและเงื่อนไข ISO 15189 : 2012 การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • 2023
  รางวัลผู้สนับสนุนการดำเนินการด้านเวชศาสตร์ป้องกันแห่งชาติ ประจำปี 2566

  ได้รับวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการดำเนินการด้านเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค และสถาบันบำราศนราดูร

 • 2023
  ประกาศนียบัตรเป็นหน่วยปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง ประจำปี 2566

  รับมอบประกาศนียบัตรเป็นหน่วยปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2566 สำหรับการดูแลที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินหน่วยปฎิบัติการ