ภาพรวมธุรกิจ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย หนึ่งในเครือกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม เขตอ้อมน้อย เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 196 เตียง โดยมีความตั้งใจที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และมีทางเลือกในการดูแลรักษาพยาบาลตนเองมากขึ้น โดยเน้นการให้บริการบริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนตรวจวินิจฉัยบำบัดโรค โดยทีมแพทย์และบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกสาขา พร้อมด้วยเทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีรถพยาบาลพร้อมรับ – ส่ง และเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2536 ที่ รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อยได้เปิดให้บริการเป็นต้นมา โรงพยาบาลได้พัฒนาการให้บริการมาโดยตลอด ทั้งด้านบริการที่ประทับใจ และด้านคุณภาพในการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากคนไทย และชาวต่างชาติ เลือกใช้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยดีตลอดมา

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ่ง และเน้นการรักษาเฉพาะทางควบคู่กับการป้องกันโรค ภายใต้สโลแกน “ดูแลชีวิต..ด้วยจิตใจ” (V care V cure V can) โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจดังนี้
  • ข้อ 1 พัฒนากลุ่มโรงพยาบาลให้เป็นหนึ่งใน กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลทุกสาขา เป็นศูนย์รักษาพยาบาลเฉพาะโรค อาทิ ศูนย์หัวใจ ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์กุมารเวช อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และพัฒนาสู่ความเป็นตติยภูมิทางการแพทย์ (Tertiary Medical Care) ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาด้านบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
  • ข้อ 2 สร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยค่านิยมว่า “ลูกค้าคือบุคคลสำคัญที่พนักงานทุกคนจะต้องดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การบริการด้านต่าง ๆ จากโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด”
  • ข้อ 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทฯ ด้วยการยกระดับคุณภาพของบุคลากรและปรับปรุงองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความผูกพันกับโรงพยาบาล
  • ข้อ 4 การพัฒนาการบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้มีการเชื่อมโยง และทำงานร่วมกันระหว่างทีมฝ่ายบริหารและทีมพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นการประเมินและลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหาร ยาและเวชระเบียน การแก้ไขข้อร้องเรียน การพยาบาล เป็นต้น เพื่อสร้าง Patient Safety Goal และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ
  • ข้อ 5 แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจ หรือสายผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม โดยเพิ่มจำนวนคลินิกเฉพาะทาง และพัฒนาคลินิกเหล่านั้นให้เป็นศูนย์เฉพาะทางแบบครบวงจร เพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
  • ข้อ 6 ให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลสังคม และชุมชนที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ โดยสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง