ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ

การเข้ารับบริการสำหรับผู้ป่วยใหม่

นัดหมายล่วงหน้า

โทร. 02-441-7899 หรือ 1792

ลงทะเบียนทำบัตรใหม่ สิ่งที่ต้องเตรียม

  • บัตรประชาชน
    *กรณีเด็กเล็ก : สูติบัตร
    *กรณีชาวต่างชาติ : พาสปอร์ต
  • ใบส่งตัว
  • เอกสารการแพ้ยา(ถ้ามี)
  • บัตรประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

พบแพทย์

พยาบาลซักประวัติ และตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนพบแพทย์ หลังพบแพทย์เจ้าหน้าที่ออกใบนัด (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ลูกค้ารอบริเวณเคาน์เตอร์การเงิน เพื่อชำระเงิน

ชำระเงิน

รอเรียกชื่อเพื่อชำระเงิน (กรณี ประกันสังคม โปรดข้ามขั้นตอนนี้)

รับยา

ยื่นเอกสารการชำระเงินที่เคาน์เตอร์จ่ายยา (ถ้ามี)

หมายเหตุ:

ผู้ป่วยต่างชาติที่ใช้พาสปอร์ต (กรณีไม่ใช้ภาษาอังกฤษ และพม่า แนะนำให้มีล่ามติดตามมาด้วย)