คณะผู้บริหาร

 • รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
  รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
  ประธานกรรมการ

  การศึกษา...

  การศึกษา

  • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรแพทย์กีฬา F.I.M.S สถาบันกีฬาเวชศาสตร์นานาชาติ
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
  • อนุปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี – ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์การทำงาน

  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  • รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ศัลยแพทย์ (ผู้เชี่ยวชาญทางกระดูกและข้อ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิด
  • กรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
  • อุปนายกสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
  • President of the Gymnastics Association of Thailand.
  • Vice President Asian Federation of Sport Medicine (A.F.S.M)

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
  • ประธานกรรมการ มูลนิธิศรีวิชัย
  • ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีวิชัย
  • นายกสมาคม สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • ที่ปรึกษากิตติศักดิ์ สำนักพัฒนาการกีฬาและสันทนาการ (กรมพละศึกษา) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ผลงานปัจจุบัน

  • บันทึกความทรงจำจากวันนั้น….ถึงวันนี้…. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2508 – 2560
  • (ครั้งหนึ่งยังจำได้/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ รพ.ศิริราช (พ.ศ. 2510 – 2515)
  • แพทย์ศิริราช 71 กับโครงการระดับชาติ
  • ปลุกจิตสำนึก “ลูกศิริราช” ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน
 • ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
  ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

  การศึกษา...

  การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ประกาศนียบัตร โครงการผู้บริหาร รุ่นที่ 31 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร The high Flyer รุ่นที่ 4 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
  • ประกาศนียบัตร แพทย์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
  • ประกาศนียบัตร แพทย์กีฬาเวชศาสตร์ สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • Directors Certification Program, รุ่นที่ 52, Thai Institute of Directors Association
  • ประกาศนียบัตร คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) รุ่นที่ 2 สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย และกองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
  • ประกาศนียบัตร “การสร้างระบบต้นทุนเพื่อการบริหารงานสำหรับโรงพยาบาลสมัยใหม่” รุ่นที่ 3 คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

  ประสบการณ์การทำงาน

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน
  • กระทรวงสาธารณสุข
  • อนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดสมุทรสาคร
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดสมุทรสาคร
  • อนุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
  • กรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ผสมผสานการดำเนินงานวัณโรค และโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลศรีวิชัย
  • กรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
  • กรรมการฝ่ายสาธารณสุข สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมป์
  • คณะทำงานดำเนินงานประกันสุขภาพตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข
  • กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
 • นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา
  นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา
  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  การศึกษา...

  การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
  • วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตร Fellowship หลักสูตรแพทย์ชะลอวัย สถาบันฝึกอบรมแพทย์ชะลอวัยประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 19 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • Directors certification Program, รุ่นที่ 52, Thai Institute of Directors Association
  • Role of the Compensation Committee (RCC), รุ่นที่ 14, Thai Institute of Directors Association
  • ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่6
  • วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช

  ประสบการณ์การทำงาน

  • ศัลยแพทย์ระดับ 5 รพ.กลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
  • แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • กรรมการ บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย)

   

 • ภญ.ดร. ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ
  ภญ.ดร. ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

  ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอ...

  ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอ เราจึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของทุกคน  ด้วยการค้นหาโรคตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะเจ็บป่วยรุนแรง และให้การรักษาในทุกมิติด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐานสากล

  นอกจากนี้เรายังพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล ได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนาเวปไซต์ เพื่อให้ทุกท่านสามารถค้นหาข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับโรค เทคนิคการรักษา เครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย วิธีการดูแลและป้องกัน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารสำคัญต่าง ๆ ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม รวมทั้งการทำนัดหมายแพทย์ผ่านระบบไลน์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วของทุกท่าน และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางโรงพยาบาลผ่าน Social Media ต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมช่องทางในการซื้อแพคเกจสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ Line my Shop, Lazada และ Shopee

  อีกทั้งยังพัฒนาการบริการแบบเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเราพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและนำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลได้อย่างง่ายดาย

  ด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เป็นเสมือนที่ปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว เป็นเสมือนเพื่อนบ้านที่เชี่ยวชาญในการดูแลและรักษาสุขภาพของทุกคนในบ้านของท่าน เหมือนที่เราไม่อยากให้คนในครอบครัวเจ็บป่วย แต่อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี

  ด้วยความเคารพ
  ภญ.ดร. ตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

 • คุณศักดา ตั้งจิตวัฒนากร
  คุณศักดา ตั้งจิตวัฒนากร
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO)