บริการทางการแพทย์

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือ ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวชจัดตั้งขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพของคนทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของคนทำงาน ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์สหสาขาและทีมพยาบาลอาชีวเวชอนามัย รวมทั้งพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ เน้นการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายผู้ป่วย วิเคราะห์ผลด้วยห้องปฏิบัติการ ที่ครบครันด้วยเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน HA ผ่านการรับรองจากสภาเทคนิคการแพทย์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อการป้องกัน
 • เพื่อการรักษา
 • เพื่อการฟื้นฟู
 • ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ การแพทย์แขนงนี้จึงเน้นหนักไปทางการป้องกันโรคเป็นหลัก ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน รักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน, การตรวจความพร้อมในการทำงาน การตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากงานอุตสาหกรรม บริการฉีดวัคซีน ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน, การปฐมพยาบาล และการให้สุขศึกษาเบื้องต้น

บริการ

 • ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน
 • ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อต่อใบอนุญาติ (Work Permit)
 • และอื่นๆ

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ (ภายในโรงพยาบาล)

 • วัดความดันโลหิต
 • พบแพทย์
 • X-ray
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานปอด
 • ตรวจสายตาอาชีวเวชศาสตร์

บริการความพร้อม

 • ห้องรองรับบริการต่าง
 • ห้องตรวจวิเคราะห์

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ (หน่วยแพทย์เคลื่อนที่)

 • ลงทะเบียน
 • วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก
 • ซักประวัติ
 • วัดความดัน
 • เจาะเลือด
 • ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
 • ตรวจสายตาอาชีวเวชศาสตร์
 • รถ X-ray Mobile
 • รถตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 • พบแพทย์
 • ประมวลผลตรวจสุขภาพ

 

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวช อ้อมน้อย
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย โทร. 02-441-7899 หรือ 4223

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวช สมุทรสาคร
โทร. 034 410 700-6

หรือติดต่อได้ผ่านช่องทาง Line

ค้นหาแพทย์

ทำนัด

ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์

นัดหมาย
ผ่านทางโทรศัพท์

โทร. 02-441-7899

ช่องทางที่ 2 ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

นัดหมาย
ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

@vichaivej

ช่องทางที่ 3 ผ่านทาง Inbox

นัดหมาย
ผ่าน Facebook messenger

คลิกที่นี่เพื่อคุยกับเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

 • ไม่พบข้อมูล

ความประทับใจของผู้ป่วย

 • ไม่พบข้อมูล

รางวัลและการรับรอง

 • 2022-2023
  การรับรองผ่านมาตรฐาน Covid Free Area จังหวัดสมุทรสาคร

  2022-2023 ได้รับการรับรอวให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดและเงื่อนไข Covid Free Area ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 • 2022
  รางวัล Outstanding Company Performance Award

  รางวัล Outstanding Company Performance Award เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ในระดับดีเด่น

 • 2022
  รางวัล Outstanding CEO Awards

  รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

 • 2022
  รางวัล WSO ANGELS AWARDS GOLD STATUS 2022

  World Stroke Organization เป็นรางวัลที่รับรองและให้เกียรติทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองและเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการติดตามการดูแลรักษา ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมอระดับนานาชาติ

 • 2022-2025
  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

  ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลปฎิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร

 • 2023-2025
  GREEN & CLEAN Hospital

  GREEN & CLEAN Hospital  รางวัลพัฒนาคุณภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge ระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยกรมอนามัย

 • 2023-2026
  STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION : SSCC

  ผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 ดาว โดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข