นพ.สรวุฒิ รัตนคูณชัย

นพ.สรวุฒิ รัตนคูณชัย

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์กระดูกและข้อ
 • เฉพาะทาง
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • 2546

  แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2553

  วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2564

  ปริญญามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงส่งเสริมสมรรถภาพทางการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์

นพ.สรวุฒิ รัตนคูณชัย

วันจันทร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
 • 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
 • 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

หมายเหตุ

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดแพทย์ล่วงหน้าที่ ศูนย์กระดูกและข้อ  1792 ต่อ 3103