พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

 • ความชำนาญพิเศษ
  อายรุกรรมโรคผิวหนังและความงาม
 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์
 • เฉพาะทาง
  อายุรกรรมทั่วไป
 • ภาษา
  ไทย - อังกฤษ

การศึกษาและการอบรม

 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา

 • ประกาศนียบัตร ตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ (สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์)

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
 • 09.00 - 12.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์