พญ.สัญวิชุนี โกนุทานุรักษ์

พญ.สัญวิชุนี โกนุทานุรักษ์

 • ประจำคลินิกและศูนย์
  ศูนย์อายุรกรรม
 • เฉพาะทาง
  อายุรศาสตร์ทั่วไป

การศึกษาและการอบรม

 • 2553

  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 2560

  วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

พญ.สัญวิชุนี โกนุทานุรักษ์

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์