ปันสุข หนึ่งในนโยบาย CSR กลุ่ม รพ.วิชัยเวช

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจเคียงคู่กับการแสดงความรับผิดชอบและตอบแทนคืนสู่สังคม ในฐานะองค์กรที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

จึงได้ริเริ่มโครงการ “ปันสุข” ขึ้นในปี 2562 โดยเริ่มกิจกรรมครั้งแรกที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม  ด้วยความตั้งใจที่อยากสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน “จิตอาสา” ให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน และเป็นผู้ให้จากสิ่งเล็ก ๆ เพื่อสร้างรอยยิ้ม และความสุขให้กับผู้ที่ขาดแคลน รวมถึงผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม เพราะเราเชื่อว่ารอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนจะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ และเป็นแรงผลักดันให้ชาววิชัยเวช ทำสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมตลอดไป

การดำเนินงานโครงการปันสุข ถือเป็นนโยบายด้าน CSR ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะมีการดำเนินการผ่านโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด และดำเนินกิจกรรมในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ปันสุข” ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ละกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคลากร และผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล รวมถึงองค์กร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี

ทำให้ในปี 2565 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “ปันสุข” เพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมในวงกว้าง โดยขยายการดำเนินการไปยังสาขาอื่นของโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลวิชัยเวช อ้อมน้อย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการปันสุขอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เราสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะต่อยอดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพื่อสร้างคุณค่าคืนสู่สังคม ให้คนไทยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจัง เพื่อขับเคลื่อนความสุข สร้างรอยยิ้ม และพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืน