ห้องรวม 4 เตียง อาคาร 1

ห้องรวม 4 เตียง อาคาร 1

  • ค่าห้อง 1,200 บาท
  • ค่าอาหาร 500 บาท
  • ค่าบริการพยาบาล 1,080 บาท
  • ค่าบริการโรงพยาบาล 500 บาท
  • ราคารวม 3,280 บาท
ห้องรวม 4 เตียง อาคาร 1

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • Free Wifi **ขอรหัสที่เคาน์เตอร์พยาบาล
  • Air Conditioner