ห้องเดี่ยว อาคาร 3 ชั้น 4

ห้องเดี่ยว อาคาร 3 ชั้น 4

  • ค่าห้อง 2,500 บาท
  • ค่าอาหาร 600 บาท
  • ค่าบริการพยาบาล 1,350 บาท
  • ค่าบริการโรงพยาบาล 500 บาท
  • ราคารวม 4,950 บาท
ห้องเดี่ยว อาคาร 3 ชั้น 4