ห้องเดี่ยว VIP ICU อาคาร 2

ห้องเดี่ยว VIP ICU อาคาร 2

  • ค่าห้อง 3,500 บาท
  • ค่าอาหาร 500 บาท
  • ค่าบริการพยาบาล 2,700 บาท
  • ค่าบริการโรงพยาบาล 500 บาท
  • ราคารวม 7,200 บาท
ห้องเดี่ยว VIP ICU อาคาร 2