สมาชิกเอ็กซ์คลูซีฟ

บัตร EXCLUSIVE MEMBER CARD

บัตร EXCLUSIVE MEMBER CARD

รายการสิทธิประโยชน์

 1. ลด 40% ค่าห้องพักผู้ป่วย
 2. ลด 20% ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาล (เฉพาะ IPD), ค่าบริการรถพยาบาล (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาล)
 3. ลด 10% ค่าห้องผ่าตัด ค่ายาและค่าอาหารทางเส้นเลือด ,ค่าเวชภัณฑ์ 1
 4. ลด 10% ค่ากายกาพบำบัด
 5. ลด 10% ค่าวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ (เฉพาะตรวจในรพ.)
 6. ลด 10% ค่าวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (เฉพาะตรวจในรพ.)
 7. ลด 10% ค่าทันตกรรม อุด ขูด ถอน (ไม่รวมค่าแพทย์)
 8. ลด 20% ค่าห้อง ICU , CCU

รายการสิทธิประโยชน์เพิ่ม

 1. ตรวจสุขภาพ 7 รายการ (พบแพทย์ , ตรวจวัดความดัน , ชั่งน้ำหนัก , วัดส่วนสูง, (CEA), (AFP), (PSA) มูลค่า 2,030 บาท (Code: OCH2221)
 2. ตรวจอายุหลอดเลือด ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 ครั้ง

เงื่อนไขการใช้บัตร

 1. กรุณาแสดงบัตรสมาชิกก่อนรับบริการทุกครั้ง
 2. สมาชิกบุคคล รับสิทธิ์ส่วนลดเฉพาะผู้มีชื่อปรากฎบนบัตรเท่านั้น
 3. สมาชิกครอบครัวรับสิทธิ์ส่วนลด เฉพาะผู้ที่มีชื่อไห้ไว้ป็นหลักฐานกับทางโรงพยาบาลวันที่สมัครสมาชิกเท่านั้น
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรณีบัตรสูญหาย หรือ ขอทำบัตรใหม่ โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายในการทำบัตร 100 บาท
 6. สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือคืนป็นเงินสด
 7. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิย้อนหลังได้
 8. บัตรสมาชิกมีอายุการใช้งานตามที่ระบุในบัตร
 9. บัตรสมาชิกนี้ใช้เป็นส่วนลด ” เฉพาะส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล ” ของวงเงินประกันทุกประเภท
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้สิทธิเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด